******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
22 Aralık 2008 Pazartesi Gönderen admin
I


ideal gas
An enormous number of very tiny particles separated by relatively large distances. The particles have no internal structure, are indestructible, do not interact with each other except when they collide, and all collisions are elastic.
ideal gas law
PV = cT, where P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature, and c is a constant that depends on the amount of gas.
impulse
The product of the force and the time during which it acts. This vector quantity is equal to the change in momentum.
in phase
Two or more waves with the same wavelength and frequency that have their crests lined up.
index of refraction
An optical property of a substance that determines how much light bends upon entering or leaving it. The index is equal to the ratio of the speed of light in a vacuum to that in the substance.
inelastic
A collision or interaction in which kinetic energy is not conserved.
inertia
An object's resistance to a change in its velocity. See inertial mass.
inertia, law of
See Newton's first law of motion.
inertial force
A fictitious force that arises in accelerating (noninertial) reference systems. Examples are centrifugal and Coriolis forces.
inertial mass-eylemsiz kütle
Bir nesnenin hızının değişmesini engelleyen nicelik. Birimi kilogram
inertial reference system-eylemsiz referans sistemi
Eylemsizlik yasasının geçerli olduğu referans sistemi (Newton un hareketle ilgili ilk yasası).
instantaneous speed
The limiting value of the average speed as the time interval becomes infinitesimally small. The magnitude of the velocity.
insulator-izolatör
Elektrik yüklerinin hareketini engelleyen veya ısı enerjisinin yayılamadağı zayıf iletkenler veya yalıtkanlar. Seramikler iyi bir izolatördür.
interference-girişim
dalgaların üstüste gelmesi.
intermediate vector bosons-
The exchange particles of the weak nuclear interaction: the W +, W -, and Z0 particles.
internal energy-iç enerji
Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisisi. Bu enerji atom ve moleküllerin ötelenmelerinlerinden, dönmelerinden, titreşim yapmalarından ve moleküler bağlarda saklanan enerjilerden oluşur.
inverse proportionality
A relationship in which a quantity is related to the reciprocal of a second quantity.
inverse-square
A relationship in which a quantity is related to the reciprocal of the square of a second quantity. Examples include the force laws for gravity and electricity; the force is proportional to the inverse-square of the distance.
intrinsic magnetization-yapıya has magnetizasyon
Domainler içerisindeki magnetizasyon.
ion
An atom with missing or extra electrons.
ionic bonding
The binding together of atoms through the transfer of one or more electrons from one atom to another.
ionization
The removal of one or more electrons from an atom.
isotope
An element containing a specific number of neutrons in its nuclei. Examples are 12 6 C and 14 6 C, carbon atoms with six and eight neutrons, respectively.


J-


joule-Joule
SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelik hareket etmesi/yerdeğiştirmesi için gerekli olan enerji


K-


Kelvin temperature-Kelvin sıcaklığı
Sıcaklığın mutlak sıfırda sıfır olduğu sıcaklık ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynıdır. Mutlak sıcaklık ölçeği olarak adlandırılır.
kilo-kilo
1000 akamını temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir sayı.
kilogram-kilogram
Kütlenin SI sistemindeki birimi, 1 litre suyun yaklaşık olarak kütlesi Dünya üzerinde 1 kilogram 2.2 pound a eşittir.
kilowatt-hour-kilowattsaat
Enejinin birimi, 3,600,000 joules. Bir makinenin 1 saat boyunca 1000 watt lık enerjiyi bir biçiminden diğer biçime dönüştürülmesi kilowattsaat olarak isimlendirilir.
kinetic energ-kinetik enerji
Bir cisminm hareketinden dolayı oluşan enerji, (1/2)mv2, birimi Joule dur.


L-

Systeme International d'Units-Uluslararası Birim Sistemi
Metrik ölçüm sisteminin fransızca adı. System International, Biim Sistemi
laser-lazer
Işınımın yayılması esnasında ışığın şiddetinin yükseltilmesi.
latent heat
The amount of heat required to melt (or vaporize) 1 gram of a substance. The same amount of heat is released when 1 gram of the same substance freezes (or condenses).
lepton-lepton
Elektron, muon, tau ve bunlarla ilgili olan notrinolardan oluşan temel parçacık ailesi.
light ray-ışın doğultusu
ışığın hareket ettiği doğrultu, yol.
line of stability-kararlılık çizgisi
kararlı çekideklerin grafiğinde nötronların protonlara göre çizilmesi sonucu elde edilen çizgisel bağıntı.
linear momentum-çizgisel momentum
Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik.
liquid-sıvı
İçinde bulunduğu kabın şeklini alan bir hacme sahip cisim.
liquid crystal-sıvı kristal
Atomlarının yeleşimin geometrik bir düzenlenimi olan sıvı.
longitudinal wave-boyuna dalga
Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminin dalganın yayılma doğrultusu ile aynı doğrultuda olması.


M-
macroscopic-makroskopik
Kütle, boyut ve sıcaklık gibi özellikleri dikkate değer nicelikler.
magnetic field-magnetik alan
Bir pusula veya benzeri bir cihazın iğnelerini döndürebilecek, etkiye sahip magnetik nesnelerin kapladığı uzay. Alan güney kutbundan kuzey kutbuna doğrudur.
magnetic monopole-magnetik tekkutup
Hipotez olarak kabul edilen magnetik tek kutup.
magnetic pole-magnetik kutup
Elektrik yüklerinde olduğu gibi bir magnetik kutuplarından herbiri.
magnitude-genlik
Bir vektörel niceliğin büyüklüğü. Sürat vektörel nicelik hızın genliğidir.
mass-kütle
Eylemsizlik kütlesine, yerçekim kütlesine, kritik kütleye ve kütle merkezine bakınız.
matter-wave amplitude-madde-dalga genliği
Atomik ve alt atomların parçacıklarına Schrödinger denkleminin dalga çözümü. MAdde-dalga karesi parçacığın karesi parçacığın bulunmasının olasılığını verir.
mechanical energy-mekanik enerji
Yerçekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır.
meson-mezon
Spinin birimlerini içeren bir çeşit hadronlara ait tüm sayılar. Bu tür aileler pion, kaon, ve eta yı içerir.
****llic bonding-****lik bağlanma
Malzeme içerisindeki atomların bir arada tutulması için elektronların atomlar tarafından ortak olarak kullanılmasıdır.
meter-metre
SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inche veya 1.094 yard aeşittir.
microscopic-mikroskopik
Atomik hızlar gibi malzemelerin gözle görülemeyen özellikleri. Properties not visible to the naked eye such as atomic speeds.
milli-mili
Binde bir anlamında kullanılan bir önek. 1/1000, 10-3 şeklinde yazılabilir. 1 milimetre 10-3 metre dir.
mirage-ilüzyon
Bir çeşit optik etkiden oluşan su yüzeyinden veya bir yüzeyden ışınlarının yansıtılması sonucun oluşan görüntü,
moderator-yönlendirici
Bir nükleer reaktör içindeki nötronları yavaşlatmak için kullanılan malzeme.
molecule-molekül
İki veya daha fazla atomdan meydana gelen atomla grubu.
momentum-momentum
Genellikle çizgisel momentum için kullanılır. Açısal momentum, çizgisel momentum ve momentum korunumuna bakınız.
muon-müon
Ağır elektron için kullanılan bir çeşit lepton.
myopia-miyop
Yakını görememezlik. Cisimlerin görüntülerin retinanın ön kısmında oluşmasıdır.N-

Newton's first law-Newton un birinci yasası
Bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı sıfır ise cisim sabit hızla hareklet ediyorsa sabit hızl hareketine devam eder veya hareketsiz ise bulunduğu yerde kalır.
Newton's second law-Newton un ikinci yasası
Fnet = m a; bir cisme eden net kuvvet cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımına eşittir.
Newton's third law-Newton un üçüncü yasası
Bir cisme etki eden bir kuvvet varsa cisim tarafından etki eden kuvvete aynı büyüklükte ve ters yönde bir etki kuvveti ortaya çıkar.
neutrino-nötrino
Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri ((elektron, müon, ve tau).
neutron-nötron
Çekirdekteki yüksüz parçacık. Elementer parçacıklar ailesinin baryon ve hadron üyesi.
newton-newton
SI birim sistemindeki kuvvetin birimi. 1 kg lık kütlenin 1 m/s2 ivmeyle hareket ettirmesi gereket kuvvet 1 newton dur.
node-nod
Duran dalganın konumlarından herbiri veya dalgaların etkileşmesi sonucunda hareketsizliğin ortaya çıkması ve genliğin sıfır olması.
noninertial reference system-Eylemli gözlem çerçeve
Eylemsizlik yasalarının (Newton un birinci yasası) geçerli olmadığı ivmeli hareket eden gözlem çerçevesi.
normal-dik
bir yüzeye veya eğriye dik olan doğrultu.
nucleon-nükleon
Poton veya nötronlardan herbiri.
nucleus-çekirdek
proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi.O-


Ohm's law-Ohm yasası
Bir nesnenin elektrik akıma The resistance of an object is equal to the voltage across it divided by the current through it.
ohm
The SI unit of electrical resistance. A current of 1 ampere flows through a resistance of 1 ohm under 1 volt of potential difference.
optic axis
A line passing through the center of a curved mirror and the center of the sphere from which the mirror is made. A line passing through a lens and both focal points.
ordered system
A system with an arrangement belonging to a group with the smallest number (possibly one) of equivalent arrangements.
oscillation
A vibration about an equilibrium position or shape.


P-
pair production
The conversion of energy into matter in which a particle and its antiparticle are produced. This usually refers to the production of a electron and a positron (antielectron).
parallel circuit
An arrangement of resistances (or batteries) on side-by-side pathways between two points.
parent nucleus
A nucleus that decays into a daughter nucleus.
particle accelerator
A device for accelerating charged particles to high velocities.
penumbra
The transition region between the darkest shadow and full brightness. Only part of the light from the source reaches this region.
period
The shortest length of time it takes a periodic motion to repeat. It is equal to the inverse of the frequency.
periodic wave
A wave in which all the pulses have the same size and shape. The wave pattern repeats itself over a distance of 1 wavelength and over a time of 1 period.
phosphorescence
The property of a material whereby it continues to emit visible light after it has been illuminated by ultraviolet light.
photoelectric effect
The ejection of electrons from ****llic surfaces by illuminating light.
photon
A particle of light. The energy of a photon is given by the relationship E = hf, where f is the frequency of the light and h is Planck's constant. The exchange particle for the electromagnetic interaction.
pion
The least massive meson. The pion has three charge states: + 1, 0, and - 1.
plasma
The fourth state of matter in which one or more electrons have been stripped from the atoms forming an ion gas.
polarized
A property of a transverse wave when its vibrations are all in a single plane.
polymer
A material produced by linking carbon-hydrogen molecules to form very long macromolecules.
positron
The antiparticle of the electron.
pound
The unit of force in the British system. The weight of 0.454 kilogram on Earth.
power
The rate at which energy is converted from one form to another. Measured in joules per second, or watts.
powers-of-ten notation
A method of writing numbers in which a number between 1 and 10 is multiplied or divided by 10 raised to a power.
pressure
The force per unit area of surface. Measured in newtons per square meter, or pascals.
projectile motion
A type of motion that occurs near the surface of the Earth when the only force acting on the object is that of gravity.
proton
The positively charged nucleon in nuclei. A member of the baryon and hadron families of elementary particles.Q-


quantum (pl., quanta)-kuantum
Aynı özellik taşıyan en küçük bir grup. Buna bağlı olarak proton yükü kuantumlanmış yük olarak kabul edilir.
quantum mechanics-kuantum mekaniği
Atomik veya alt atomik düzeydeki parçacıkların davranış kuralları.
quantum number-kuantum sayısı
Kuantumlanmış niceliklerin özelliklerini belirleyen rakamlardır. Buna bağlı olarak, bir elektronun atom içindeki açısal momentumu bi kuantum sayısı ile tanımlanabilir.
quark-kuark
Hadronların bileşimi. Kuarklar altı çeşittir ve herbirini üç rengi vardır. Üç kuark baryonları oluştururken bir kuark ve antikuark mezonları oluşturur.


R-

rad-rad
Alınan veya soğurulan dozla ilgili birim. Bir rad, bir malzemenin kilogramında 1U100 joule enerji bulundurur.
radiation-ışınım
Enerjinin elektromagnetik dalgalarla taşınmasıdır. Parçacıklar elektromagnetik dalglar yayarak yok olurlar.
real image-gerçek görüntü
Işığın birleşimi ile meydana gelen görüntü.
reference system-referans sistemi
Birbirine göre hareket etmeyen nesnelerin oluşturduğu ve böylece diğer nesnelerin hareketlerinin kolayca takip edilebildiği bir sistem. Eylemsiz ve eylemli refereans sistemlerine bakınız.
reflecting telescope-yansıtmalı teleskop
Objektif olarak aynaların kullanıldığı teleskoplar


S-


Saturation-doyum
Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge.
second postulate of special relativity-özel göreliliğin ikinci postülası
Boşlukta ışığın hızı, kaynağın veya gözlemcinin bulunduğu çerçeveden bağımsız olarak değişmezdir.
series circuit-seri devre
Dirençlerin (veya güç kaynaklarının) bir uçlarının diğer elemanın bir ucuna bağlanması ile oluşturulan ve içinden tek akım geçen devredir.
shell
A collection of electrons in an atom that have approximately the same energy.
shock wave
The characteristic cone-shaped wave front that is produced whenever an object travels faster than the speed of the waves in the surrounding medium.
short circuit
A pathway in an electric circuit that has very little resistance.
sliding friction-kayma sürtünmesi
Göreli harekette birbirine temas eden yüzeyler arasında sürtünme kuvveti.
solid-katı
Şekli ve hacmi olan maddelere bu ad verilir.
sonar-sonar
Su içerisindeki ses dalgaları.
spacetime-uzay zamanı
Uzay ve zaman arasındaki bağıntının kurulduğu zaman ve üç boyutlu koordinat sisteminin oluşturduğu sistem.
special theory of relativity-Göeliliğin özel teorisi
Hızın çok büyük değerlerinde Newton mekaniğinin yerine kulanılan zaman ve yer kavramlarının birlikte kullanıldığı bir teori.
specific heat-öz ısı
1 gram malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı.
spherical aberration-küresel bozulma
Bir lensteki yüzey üzerindeki bozulma veya küresel aynaların küresellikten sapması.
spring constant-halka sabiti
Birim uzunluğundaki halkaları birarada tutan kuvvet. Metre başına Newton olarak birimlendirilir.
stable equilibrium-kararlı denge
Bi cismin denge konumundan veya pozisyonundan saptırıldığınmda tekrar denge konumuna dönmek istemesidir.
standing wave-duran dalga
Birbirine karşı hareket eden fekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olayıdır. Sonuç dalgası nodal ve antinodal bölgeler olarak sınıflandırılır.
static friction-statik sürtünme
Durgun yüzeyle arasında oluşan sürtünme kuvveti.
stimulated emission-eşdeğer salınım
Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salması olayıdır. Geln fotonun enerjisi ile çıkan fotonun enejisi aynıdır.
strange-acayip
Üçüncü kuark çeşidi.
strange particle-acayip parçacık
Acaiplik değei sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullnılır. Kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkın acayiplik kuantum sayısına sahip olması durumudur.
strong force-baskın kuvvet
Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonları birarada tutan kuvvet.
subcritical-kritikaltı
Her parçalanma sonucunda ortalama birden az nötronun ortaya çıkması olayıdır.
supercritical-süperkritik
Zincirleme reaksiyon sonucunda birden fazla nötronun çıkması ile reaksiyonun artarak devam etmesi. Atom bombasının patlaması iyi bir örnektir.
superposition-süperpozisyon
İki veya daha fazla dalganın uzayda bir yerde üstüste gelmesi olayıdır.T-

terminal speed
The speed obtained in free fall when the upward force of air resistance is equal to the downward force of gravity.
tesla
The SI unit of magnetic field.
thermal energy
Internal energy.
thermal equilibrium
A condition in which there is no net flow of thermal energy between two objects. This occurs when the two objects obtain the same temperature.
thermal expansion
The expansion of a material when heated.
thermodynamics-termodinamik
Fiziğin, ısı ve diğer enerjiler arasındaki ilişkisini inceleyen dalıdır.
thermodynamics, first law of-termodinamiğin birinci yasası
Bir sistemin iç enerjisi, sisteme aktarılan ısı artı sistem üzerine yapılan iş ile artırılabilir.
thermodynamics, second law of-termodinamiğin ikinci yasası
Üç özdeş form vardır : (1) Çevresine ısı yaymayan ve mekanik iş ile çalışan bir ısı makinesi yapılamaz. (2) Düşük sıcaklıktan daha yüksek sıcaklığa ısı transferi yaparak elde edilen soğutucular ancak mekanik iş kullanılarak yapılabilir. (3) Bir sistemin entropisi daima artma eğilimindedir.
thermodynamics, third law of-termodinamiğin üçüüncü yasası
Mutla sıfıra deneysel olarak yaklaşılabilir fakat ulaşılamaz.
thermodynamics, zeroth law of-termodinamiğin sıfırıncı yasası
A ve B nesneleri C nesnesi ile termodinamik dengede ise A ve B kendi başlarına da termodinamik dengededir.
top-üst
TAltıncı kuark çeşidir.
torque-moment
Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvetle yarıçapın (etrafında dönmenin olduğu noktaya olan uzaklık) çarpımıdır. Sıfırdan farklı bir moment (net moment) bir cismin açısal momentumunu değiştirir.
total internal reflection-toplam iç yansıma
Kırılma indisi yüksek olan bir ortamdan kırılma indisi küçük ortama geçen dalganın kritik açının hemen altındaki açılarda yansımalar yapmasıdır.
translational-dönüştürülebilir
Dönme doğulusunun değiştirilmesi durumudur.
transverse wave-yansıyan dalga
Bir ortam içinde titreşen dalganın titreşimlerinin bu ortam içindeki ilerleme doğrultularına dik olma durumudur.
trough-yarık
bozulan dalganın içinde oluşan vadi.


U-

umbra-umbra
Işık kaynağının ulaşamadığı bir gölgenin en karanlık kısmı.
uncertainty principle-belisizlik ilkesi
Bir cismin, aynı doğultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkesi eneji ve zamana da uygulanabilir.
universal gravitation, law of-evrensel çekim yasası
F = G M1M2/ r2, denklemdeki F evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, G evrensel çekim sabiti, M1 ve M2 etkileşen kütleleri, r ise kütle merkezleri arasındaki uzaklığı göstermektedir.
unstable equilibrium-kararsız denge durumu
Denge konumu civarında sebest bırakıldığında denge konumundan uzaklaşılma olaydır.
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com