******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.
19 Ocak 2009 Pazartesi Gönderen admin
399'a Tabi KİT’lerde Çalışan Personelin Nakli

Öncelikle şunu belirtmeliyiz: KİT'lerdeki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personel birbirleri arasında yönetim kurulu kararı ile geçiş yapabilmektedir.
399 sayılı KHK'nın 3'üncü maddesine göre genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları I sayılı cetvelde yer almaktadır. Ayrıca bunların dışında KHK'ya ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personel de I sayılı cetvele tabi personel olarak tanımlanmaktadır. İşçi dışındaki diğer tüm unvanlar II sayılı cetvele tabi personeldir.
KİT'lerde sözleşmeli olarak göreve başlayacak ve ÖSYM kanalı ile yerleştirilen personel ile ilk önce 6 aylık bir sözleşme imzalanır. Bunların sonraki sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır. Örneğin, bir aday Mart ayında PTT'nın Avukat kadrosuna atanmış olsun. Bu kişi ile önce 6 aylık sözleşme yapılacak daha sonrada 31.12.2006 tarihine kadar olan ikinci bir sözleşme yapılacaktır. 2007'den itibaren yıllık sözleşme yapılacaktır.
KHK'nın altıncı maddesinin son fıkrasına göre "Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir.” ve yine KHK'nın "görev yer değişikliği" başlıklı 9 uncu maddesinde “Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir....” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; anılan Kararnamenin 58 inci maddesinde ise “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” denilmektedir.
I SAYILI CETVELDEKİ PERSONELİN NAKLEN ATANMASI
I sayılı cetvelde yer alan personel memurdur. Bunlar hakkında zaten 657 uygulanmaktadır. Bu nedenle, I sayılı cetvelde yer alan memurlar gerek başka bir KİT'teki I sayılı cetvele tabi bir göreve gerekse de 657 sayılı Kanuna tabi bir kurumdaki memur kadrosuna (Bakanlıklar, üniversiteler, mahalli idareler dahil) naklen geçişi mümkündür. (657 sayılı KHK/madde 74)
Buradaki bir diğer husus da şudur: Memur sözleşmeli personel pozisyonuna nakil olabikir mi? 399 sayılı KHK'nın 6 ncı maddesi 2 nci fıkrası hükmüne göre bu mümkündür ama kişinin rızası gerekmektedir.
II SAYILI CETVELDEKİ PERSONELİN NAKLEN ATANMASI
II sayılı cetveldeki personel sözleşmeli personel olarak adlandırılmaktadır. Buradaki personel genel olarak ÖSYM yerleştirmeleri ile atanmaktadır. üst düzey kadrolar ile müfettiş ve müfettiş yardımcısı dışındaki tüm görev unvanları neredeyse II sayılı cetvelde bulunmaktadır. Yani mühendisten, doktora, teknisyenden, sağlık memuruna tüm unvanlar II sayılı cetveldedir.
Sözleşmeli personel 399 sayılı KHK'nın 5. maddesi hükmü uyarınca I sayılı cetveldeki bir memur kadrosuna yönetim kurulu kararı ile atanabilmektedir. Ancak görevde yükselme KİT'lerde de vardır, bu hususun gözden ırak tutulmaması gerekmektedir.
Sözleşmeli personel, 657'e tabi bir kurumdaki memur kadrosuna atanabilir mi? Bu konudaki uygulamayı Devlet Personel Başkanlığı belirlemiştir. Bu Başkanlık sözleşmeli personelin 657'e tabi bir kurumdaki memur kadrosuna atanamayacağına karar vermiştir.
Sözleşmeli personel, başka bir KİT'teki sözleşmeli pozisyona atanabilir mi? Sözleşmeli personelin farklı bir KİT’e nakledilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmesi sebebiyle açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle yeniden sözleşmeli personel pozisyonunda istihdamına bir engel bulunmamaktadır.
Sözleşmeli personelin unvanı değiştirilebilir mi? KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin görev unvanı 399 sayılı KHK nin 9 uncu maddesi hükümlerine uyularak değiştirilebilmektedir. Ancak unvan değişikliği sınavı ile görevde yükselme uygulaması KİT'lerde de vardır, bu hususun gözden ırak tutulmaması gerekmektedir.
KİT'LERDEKİ İŞÇİLERİN NAKLİ
a) İşçinin başka bir KİT veya kurumdaki işçi kadrosuna nakli
4857 sayılı iş kanununda işçilerin kamu kurumları arasında nakledilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Ancak kıdem tazminatı açısından 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uyarınca kamu işverenin değişmesi kıdem tazminatı etkilememekte olup kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığı tüm süreler için kıdem tazminatı verilmektedir. Yargıtay’ın kararları da bu çerçevededir. İşçi farklı kamu kurumunda boş olan işçi kadrosuna diğer kurumdan ayrılmak suretiyle başlayabilir. Bu durum devlet memurlarında olduğu gibi bir nakil değildir.
b) İşçinin başka bir KİT veya kurumdaki memur kadrosuna veya sözleşmeli pozisyona nakli
İşçi olmak memurluğa veya sözleşmeli pozisyona atanmak hakkı sağlamamaktadır. Memur olmak veya sözleşmeli pozisyona atanmak isteyenlerin KPSS'ye girmesi gerekmektedir.
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com