******************************************************************************************************************************************
Bu Sitedeki Tüm Yazılar Ücretsizdir. Sadece Sizden İstediğimiz "Allah Bu Siteyi Hazırlayandan Razı Olsun" Amin... Demenizdir.
************************************************************************************************************************************ www.odeveson.blogspot.com adresindeki yazı ve makalelerin Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları

17 Haziran 2011 Cuma Gönderen admin
A grubunun soruları için TIKLAYINIZ.
B grubunun soruları için  TIKLAYINIZ.
1-Sanayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken etkili olan faktörlerden biri de hammaddeye yakınlıktır. Hammaddeye yakınlık üretim maliyetini azaltır.
Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nde kurulacak olan aşağıdaki fabrikaların hangisinde maliyet daha fazla olur?
A) Fındık Yağı                    B) Mısır Unu
C) Pamuklu dokuma     D) Çay

2- Eski Çağ’da görülen;
I-Köylerin kurulması                                      
II- Ateşin bulunması
III- Hayvan postlarından giysi yapılması
IV- Tarımsal faaliyetlerin başlaması
gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri insanların yerleşik hayata geçtiklerinin bir göstergesidir?
A) Yalnız              B) Yalnız II                         
C) II ve III             D) I ve IV

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanlarından birisi değildir?
A)  Sosyoloji        B) Biyoloji         
C) Arkeoloji        D) Tarih
4-“Fatih Sultan Mehmet 1463’te Bosna’yı fethinden hemen sonra, Hristiyan halkı dini inancında özgür bırakan, onlara can ve mal güvenliği sağlayan bir ferman yayınlamıştır.”  
   Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
A) Hristiyan halkı istanbuldan uzaklaştırmayı          
B) Hristiyan halkı katletmeyi
C) Mallarını yağmalamayı
D) Din ve Vicdan özgürlüğü verip onları korumayı
5-Türkiye’deki sanayi kuruluşlarında daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı hammaddeler işlenir.
Image and video hosting by TinyPic
Buna göre, yukarıdaki haritada verilen sanayi tesislerinden hangisinde, hammadde olarak tarım ürünleri veya hayvansal ürünler kullanılmaz?
A) Deri işleme fabrikası
B) Zeytinyağı fabrikası
C) Kâğıt fabrikası
D) Makarna fabrikası
6- Ülkeyi kendim yönetirim. Yetkilerim sınırsızdır. Ben ölünce oğlum devletin başına geçecek.
Yukarıda, özelliklerinden bazıları verilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monarşi         B) Cumhuriyet
C) Teokrasi          D) Meşrutiyet
7-  Üç ayrı iklim tipinin görülmesi sebebiyle her çeşit tarım ürününü ülkemizde yetiştirmek mümkündür. Tarımsal ürünler ülkemizin ihracatında önemli bir yer tutar. Ancak ülkemizde yetişmeyen bazı tarım ürünleri de vardır. Bu ürünler ithal edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?
A) Çay                                  B) Fındık
C) Buğday                            D) Kahve
8- Demokraside herkes kanun önünde eşittir.Hiç kimseye din,dil,ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz
Buna göre,yukarıdaki paragrafta demokrasinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A)Milli egemenlik                            B)  Hürriyet ve eşitlik
C)Siyasi partiler                 D) Seçme ve seçilme
9-Türkiye, Türk Cumhuriyetleriyle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkisini her geçen gün artırmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilişkilerini geliştirdiği Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?
A) Azerbaycan    B) Özbekistan 
C) İtalya             D) Kazakistan
10- Atatürk’ün” Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
 A)Millet egemenliği         
B)Eğitimin önemi           
C)Kanunların önemi         
D)Ekonomik gelişmişlik

11- Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılan bu savaşta Türkler Müslüman Arapların yanında yer almış ve böylece savaşı Müslüman Araplar kazanmıştır. Ayrıca bu savaşla birlikte Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri de hızlanmıştır.
Sözü edilen bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıffın Savaşı      B)Talas Savaşı 
C)Tebük Savaşı    D)Miryokefelon Savaşı
12- *Büyük Hun Devletinin en parlak dönedir
*İlk kez onlu sistemi getirerek askeri düzeni kurmuştur
*Orta Asya Türk birliğini sağlamıştır.
 Yukarıda özellikleri verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mete Han      B) Bumin Kağan                               
C) Timur         D) Batu Han
13- “İyonya’da insanlar özgür düşünceye önem  verdiklerinden ………………………………………………. “
diye başlayan bir cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle devam ederse daha doğru olur?
A) Sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır.
B) Bilimsel yönden oldukça gelişmişlerdir.
C) Hayvancılık ve tarımla uğraşmışlardır.
D) Başka devletlerle mücadele etmişlerdir
14- Magna Carta (Büyük Özgürlük Bildirisi) ile “Kanuna uygun ve mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez, sürgün edilemez ve ülke dışına çıkarılamaz.” denilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Kralın yetkileri kısıtlanmıştır.
B)Magna Carta insan haklarının gelişmesine katkı sağlamıştır.
C)Keyfi ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir.
D) Magna Carta’dan sonra İngiltere’de insan hakları ile ilgili hiçbir suç işlenmemiştir.
15- Anadolu ilk çağlardan itibaren insanlar tarafından sürekli bir yerleşim yeri olarak seçilmiştir.
Buna göre Anadolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi insanlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Su kaynaklarının bol olması
B) İşlek ticaret yollarına yakın olması
C) Mağara sayısının çok olması
D) Verimli toprakların fazla olması
16- Türkiye’nin toprakları aşağıdaki hangi iki kıta üzerinde yer alır?
A)Asya–Afrika                                 
B) Asya – Avrupa
C) K. Amerika – Asya                       
D) Avrupa – Afrika
17-1- I-Araştırma konusunu tespit et
      II-Rapor yaz
     III-Konuyla ilgili kaynakları tara
      IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
      V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?
A)V-I-II-III-IV      B)I-II-III-IV-V
C)I-IV-III-V-II     D)I-III-IV-V-II
18- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle,’tüm insanlar,herkes,hiç kimse’ gibi ifadelerle başlamaktadır.
Bu durum insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?
A)Yasalarla korunduğunu                                                           B)Bütün insanlara hitap ettiğini
C)Ahlaki temele dayandığını                                                      D)Doğuştan kazanıldığını

19- Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
Aşağıdakilerden hangisi parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?
 A)Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
 B)Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır
 C)Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir
 D)Yönetimde görev alacaklar, seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir

20- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nin Türk tarihi açısından en önemli sonucudur?
A) Bizans’ın yenilgiye uğratılması              
B) Bizans İmparatorunun esir edilmesi
C) Anadolu kapılarının Türklere açılması ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başlamaları
D) Bizans İmparatoru ile antlaşma yapılması

 
Kaynak: İlginizi Çekecek Güzel Haberler Oyunlar ve fazlası
Googleda AraGoogle da bu haberi ara

ECBanner bloggping TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi pagerankonline.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar On our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.com
Seo Memurvadisi Backlink Austausch ECBannerFree Automatic Backlinks Free Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks Free Automatic BacklinksFree Automatic Backlinks
Bu sitedeki yazılar telif hakkları göz önüne alınarak yayınlanmaktadır. Kaynak göstermeksizin Tamamı veya Bir Kısmının KOPYALANMASI YASAKTIR. yayınlanan bu makale ve eserlerin hak sahipleri herhangibir nedenle telif hakkı idda ederlerse ve bizce uygun görülmesi halinde (gerçeklik esası olması dahilinde) bize lütfen mail atsınlar (ozkan@mail.nu) en kısa sürede eserleriniz sitemizden kaldırlır. © 2008 www.odeveson.blogspot.com